Каталог советских пластинок
Виртуальная клавиатура
Форматирование текста
Наверх
English
Авторизация
A1 Уянгын Сонатин (Л. Мордорж)
A2 1-р Анги(Аллегро)
A3 2-р Анги(Анданте)
A4 3-р Анги(Аллегро)
Р. Дубинский, Л. Едлина
Ардын дууны хувилбарууд
(Ж. Чулуун)
Ж. Чулуун, УСНХ
Удирдаач Ц. Намсрайжав

B1 Мэнгэн ЖигУУрийн Хурдаар (Г. Цэрэндорж)
B2 Монгол Нутаг (Б. ДамдинсУрэн - Ц. ДамдинсУрэн)
B3 Хэхээ Намжил Дуурийн Цуурай (Л. Мордорж)
B4 Дэрвэн Цагийн Тал (Л. Мордорж - Д. ПУрэвдорж)

Ц. Дашдулам (шударга) (1), Г. Хайдав (2, 3)
Б. Зангад (4)
Ундэсний хогжмийн чуулга, найрал дуу,
найрал хогжим
Удирдаач Ц. Намсрайжав (2, 4)
Ж. Чуулун (3)