Каталог советских пластинок
Виртуальная клавиатура
Форматирование текста
Наверх
English
Авторизация
Изображение
33Д - 30391-2
1971
melodist / 2013-11-02 20:25:44 / Редакция № 2: 2015-09-27 21:36:55
Изображение
Mordorzh: Violin Sonata
Chuluun: Ardyn duuny huvilbaruud (violin var)

(performers)
Dubinsky violin
Yedlina piano, Chuluun violin
melodist / 2013-11-02 20:25:44
Изображение
A1 Уянгын Сонатин
A2 1-р Анги(Аллегро)
A3 2-р Анги(Анданте)
A4 3-р Анги(Аллегро)
B1 Мэнгэн ЖигУУрийн Хурдаар
B2 Монгол Нутаг
B3 Хэхээ Намжил Дуурийн Цуурай
B4 Дэрвэн Цагийн Тал
melodist / 2014-10-16 18:38:36
Изображение
2010collector2010 / 2018-05-27 01:42:26
Изображение
АЗ, ТУ Ф-16
экспорт
vyksunec / 2018-11-28 05:33:26 / Редакция № 1: 2018-11-28 05:38:02
Изображение
A1 Уянгын Сонатин (Л. Мордорж)
A2 1-р Анги(Аллегро)
A3 2-р Анги(Анданте)
A4 3-р Анги(Аллегро)
Р. Дубинский, Л. Едлина
Ардын дууны хувилбарууд
(Ж. Чулуун)
Ж. Чулуун, УСНХ
Удирдаач Ц. Намсрайжав

B1 Мэнгэн ЖигУУрийн Хурдаар (Г. Цэрэндорж)
B2 Монгол Нутаг (Б. ДамдинсУрэн - Ц. ДамдинсУрэн)
B3 Хэхээ Намжил Дуурийн Цуурай (Л. Мордорж)
B4 Дэрвэн Цагийн Тал (Л. Мордорж - Д. ПУрэвдорж)

Ц. Дашдулам (шударга) (1), Г. Хайдав (2, 3)
Б. Зангад (4)
Ундэсний хогжмийн чуулга, найрал дуу,
найрал хогжим
Удирдаач Ц. Намсрайжав (2, 4)
Ж. Чуулун (3)
vyksunec / 2018-11-28 05:49:36 / Редакция № 1: 2018-11-30 21:48:23
Изображение
vyksunec / 2018-11-28 05:49:46
 
Комментарий
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локальный файл
  подсказка