Каталог советских пластинок
Виртуальная клавиатура
Форматирование текста
Наверх
English
Авторизация
Изображение
MEL CD 30 01845 (2 CD)
melodist / 2013-11-23 23:29:01
Изображение
Диск 1: Folk Song Of Volga Tatars (Антология народной музыки: Песни волжских татар)
1.Sahralarda
2.Ramay
3.Unsya Avyl Kyuye
4.Oummoogoolsoom
5.Tugan Il
6.Olh Yulnyn Tuzany
7.Beryazeghim, Yuzyaghim
8.Sagat Chylbyry
9.Berlegyan
10.Sarman
11.Salkyn Chishmya
12.Havalarda Yuldooz
13.Apeepa
14.Galiyanbanoo
15.Ouyel
16.Alfiya
17.Minzyalya
18.Saniya
19.Jany-Yem Baghyrem
20.Kara Ourman Asha
21.Fazyl Chishimase
22.Zanger Kulmek
23.Avyl Kyuye
Диск 2: Folk Song Of Volga Tatars (Антология народной музыки: Песни волжских татар)
1.Issle Ghyul
2.Achma Tarazanne
3.Ghullyar Ussya
4.Avyl Kyuye
5.Zyanghyar Tyuymya
6.Sajida
7.Ey, Janyem, Soolarda
8.Kyalyaoo Gaysha
9.Sibelya Chachak
10.Hainan Istya
11.Firdavcskyay
12.Bolyn
13.Ozatoo
14.Kaz Kanaty
15.Alsoo
16.Shakhta
17.Syunmyass Dart
18.Soolarda
19.Atkyayemnen Ooyenda
20.Isjkjakche Jiry
21.Iske Kara Oorman
22.Karachtau Avyl Kyuye
23.Al Zaynabem
melodist / 2013-11-23 23:29:01 / Редакция № 2: 2019-08-12 21:46:18
Disc 1
1 –F. Suleymanova Sahralarda 2:51
2 –R. Abdullin*, G. Valiyev Ramay 3:41
3 –R. Ilyasov, I. Sharipov, K. Safin Unsya Avyl Kyuye 4:23
4 –G. Suleymanova, M. Akhmadeyev Oummoogoolsoom 2:33
5 –I. Shakirov, S. Garifullin, S. Kuramshin Tugan Il 4:13
6 –R. Ilyasov, I. Sharipov, K. Safin Olly Yulnyn Tuzany 4:47
7 –G. Gafiatullina, N. Vildanov, F. Iskhakov Belyazeghim, Yuzyaghim 2:40
8 –G. Suleymanova, R. Ibragimova Sagat Chylbyry 3:01
9 –A. Afzalova, F. Gilmutdinov, R. Sibgatullin Berkegyan 1:12
10 –I. Shakirov, S. Garifullin, S. Kuramshin Sarman 3:54
11 –G. Valiyev Salkyn Chismya 3:09
12 –F. Tuishev Havalarda Yuldooz 2:53
13 –Z Akhmetova, K. Bakirov Apeepa 2:17
14 –G. Suleymanova, R. Safiullin Galiyabanoo 3:13
15 –P. Ilyasov, N. Vildanov Ouyel 3:50
16 –R. Vagapov*, G. Valiyev Alfiya 1:48
17 –G. Gafiatullina, N. Vildanov, F. Iskhakov Minzyalya 3:01
18 –G. Suleymanova, M. Akhmadeyev Saniya 2:29
19 –G. Rakhimkulov*, S. Garifullin, D. Khafizov Jany-yem Baghyrem 1:47
20 –M. Imashev, M. Makarov, K. Nigmyatzyanov Kara Ourman Asha 4:36
21 –G. Gafiatullina, N. Vildanov, F. Iskhakov Fazyl Chishmyase 1:33
22 –G. Rakhimkulov*, S. Garifullin, D. Khafizov Zanger Kulmek 3:29
23 –G. Gafiatullina, N. Vildanov, F. Iskhakov Avyl Kyuye 3:34
Disc 2
1 –G. Gafiatullina, N. Vildanov, F. Iskhakov Issle Ghyul 3:50
2 –M. Imashev, M. Makarov, K. Nigmyatzyanov Achma Tarazanne 1:40
3 –G. Suleymanova, G. Ibragimova Ghullyar Ussya 2:23
4 –N. Gabidullin, F. Zhamaletdinov Avyl Kyuye 2:52
5 –G. Gafiatullina, N. Vildanov Zyanghyar Tyuymya 2:54
6 –M. Imashev, M. Makarov, K. Nigmyatzyanov Sajida 3:20
7 –A. Afzalova, F. Gilmutdinov, R. Sibgatullin Ey, Janyem, Soolarda 1:31
8 –G. Valiyev Kyalyaoo Gaysha 2:35
9 –F. Tushev Sibelya Chachak 3:14
10 –F. Suleymanova, M. Makarov Haman Istya 3:09
11 –R. Vagapov*, G. Valiyev Firdaveskyay 2:00
12 –P. Ilyasov, I. Sharipov, K. Safin Bolyn 4:42
13 –R. Abdullin*, G. Valiyev Ozatoo 3:36
14 –F. Kudasheva, B. Gaysin Kaz Kanaty 3:55
15 –R. Vagapov*, F. Sadykov* Alsoo 3:02
16 –M. Imashev, M. Makarov, K. Nigmyatzyanov Shakhta 3:19
17 –P. Ilyasov, I. Sharipov, K. Safin Syunmyass Dart 2:35
18 –G. Gafiatullina, N. Vildanov Soolarda 1:36
19 –F. Suleymanova, M. Makarov Atkyayemnen Ooyenda 2:20
20 –M. Imashev, M. Makarov, K. Nigmyatzyanov Isjkyakche Jiry 3:54
21 –Z. Akhtyamova, N. Vildanov Iske Kara Orrman 4:14
22 –T. Yakupov, N. Vildanov Karachtau Avyl Kyuye 3:53
23 –G. Gafiatullina, N. Vildanov, F. Iskhakov Al Zaynabem 3:56

Design – I. Kryukov*
Directed By [Project Director] – E. Rastegaeva*
Editor – R. Valiylina
Liner Notes [Text] – M. Karatygina
Liner Notes, Translated By – N. Kuznetsov*
Remastered By – N. Radugina*
vyksunec / 2019-04-04 21:29:57
 
Комментарий
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локальный файл
  подсказка